dota 2 wiki Parierenbelgige.be: Chính sách bảo mật

Các dòng theo chi tiết các quyền của bạn về các thông tin khác nhau được thu thập bởi parierenbelgique.be Trong các chuyến thăm của bạn, vui lòng đọc chúng. Nếu bạn quyết định tiếp tục điều hướng và tiếp tục sử dụng các dịch vụ của trang web của chúng tôi, điều này có nghĩa là bạn chấp nhận các điều kiện sử dụng được mô tả trên trang này.

Định nghĩa

  • Khi bạn đọc "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "của chúng tôi", các thuật ngữ này liên quan đến pierrenbelgique.be.
  • "You", "của bạn", "Người dùng", "Thành viên" hoặc "Người đọc" đề cập đến tất cả những người truy cập trang parierenbelgique.be.
  • "Dữ liệu cá nhân" đề cập đến thông tin của những người này.
  • Các điều khoản "Trang web của chúng tôi" hoặc "nền tảng của chúng tôi" liên quan đến tất cả các trang của trang web parierenbelgique.be.

1. Thông tin mà chúng tôi thu thập

Một số lượng chi tiết và thông tin nhất định được thu thập trong chuyến thăm của bạn đến parierenbelgique.be. Những dữ liệu này được thu thập theo một cách nhất định và trong các mục tiêu xác định:

1.1 để cung cấp cho bạn trải nghiệm tối ưu trong quá trình điều hướng của bạn trên parierenbelgique.be: Do đó, chúng tôi cải thiện các dịch vụ được cung cấp và cung cấp cho bạn các đối tượng và dịch vụ liên quan đến nghiên cứu của bạn trên trang web.

1.2 Nếu bạn phải liên lạc dữ liệu cho chúng tôi, chẳng hạn như - Số điện thoại, danh tính đầy đủ, địa chỉ bưu chính hoặc địa chỉ điện tử - Điều này có thể được sử dụng cho các nhu cầu pháp lý: xác nhận rằng bạn có độ tuổi pháp lý để truy cập dịch vụ của chúng tôi chẳng hạn.

1.3 Cookie và dữ liệu được thu thập tự động, liên quan đến địa chỉ IP của bạn, cung cấp thông tin trên các trang web được truy cập, trước, trong và sau khi điều hướng của bạn trên parierenbelgique.be. Chúng chứa số giờ và ngày kết nối của bạn với trang web của chúng tôi nói riêng. Chúng tôi sử dụng chúng để cung cấp cho bạn trải nghiệm điều hướng được cải thiện trên parierenbelgique.be.

1.4 Một số dịch vụ được ủy quyền sẽ được yêu cầu yêu cầu bạn tự nguyện truyền đạt thông tin: địa chỉ email của bạn để nhận bản tin của chúng tôi chẳng hạn. Bạn cũng có thể phải cung cấp các tài liệu và hình ảnh danh tính, ngày sinh, giới tính và tên đầy đủ hoặc địa chỉ email của bạn, để kết nối với trang web của chúng tôi.

1.5 Khi bạn sử dụng các dịch vụ parierenbelgique.be hoặc điều hướng trang web của chúng tôi, bạn cho phép bộ sưu tập, cũng như lưu trữ thông tin cho phép chúng tôi cải thiện trải nghiệm trực tuyến của bạn trên trang web của chúng tôi. Trong trường hợp cần thiết pháp lý, chúng ta có thể phải truyền đạt dữ liệu này với các bên thứ ba.

2. Sử dụng dữ liệu được thu thập

Parierenbelgique.be sẽ được dẫn đến thu thập dữ liệu khác nhau khi truy cập người dùng, với mục đích đánh giá sự hài lòng với các dịch vụ được cung cấp cho những người dùng này, cũng như để cải thiện các dịch vụ này. Dưới đây, một số ví dụ về việc sử dụng có thể được thực hiện từ dữ liệu này:

2.1 Đề xuất dịch vụ: Dữ liệu được thu thập giúp chúng tôi cung cấp và cải thiện hoặc khôi phục các dịch vụ được cung cấp cho người dùng. Được giao với các yêu cầu, nhận xét, đề xuất hoặc câu hỏi được gửi đến parierenbelgique.be, thông tin này cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách truy cập vào trang web của chúng tôi.

2.2 Cải tiến: Phân tích và hiểu biết về thông tin này khiến chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ hiệu quả nhất để đáp ứng mong đợi của bạn. Do đó, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các sản phẩm sáng tạo, trải nghiệm điều hướng tối ưu hóa cũng như các chức năng bổ sung hoặc thậm chí cải tiến trong các chức năng hiện có.

2.3 Truyền thông: Ví dụ, thông tin được thu thập có thể giúp chúng tôi giao tiếp với người dùng, cho nhu cầu hành chính. Chúng tôi cũng sử dụng chúng để ngăn chặn gian lận, các trường hợp sử dụng dịch vụ kém hoặc để giải quyết các khiếu nại có thể xảy ra. Những điều này cũng cho phép chúng tôi giao tiếp với bạn về các chương trình khuyến mãi và ưu đãi độc quyền được cung cấp bởi parierenbelgique.be hoặc các đối tác của nó. Bạn có thể từ chối hưởng lợi từ các dịch vụ của nó (tham khảo phần "Quyền của bạn").

2.4 Cookie và giám sát điều hướng: Một số thông tin có thể được thu thập tự động bởi cookie và các công cụ điều hướng khác, với các mục tiêu sau: cung cấp cho bạn tăng cá nhân hóa các chương trình khuyến mãi và quảng cáo và ngăn bạn nhập số nhận dạng của bạn với mỗi lần truy cập. Chúng tôi cũng có thể đo lường hoạt động của người dùng trên trang web, các đạo luật kết nối của họ và việc sử dụng các chương trình khuyến mãi được cung cấp.

2.5 Phân tích và đo lường giao thông: Chúng tôi sử dụng công cụ "Google Analytics" để đo lường và phân tích lưu lượng truy cập trên parierenbelgique.be. Tuy nhiên, chúng tôi không có kết nối với các dịch vụ của Google. Thông qua các công cụ của mình, Google có thể có quyền truy cập vào dữ liệu từ hoạt động của bạn trên parierenbelgique.be.

Chúng tôi cực kỳ chú ý đến dữ liệu và thông tin được thu thập trên người dùng của chúng tôi. Chúng có thể được sử dụng để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật nhất định: trong trường hợp này, chúng sẽ được thực hiện ở ngược dòng.

3. Giao tiếp dữ liệu

Điều này đề cập đến dữ liệu và thông tin mà bạn sẽ tự nguyện truyền đạt cho chúng tôi trên parierenbelgique.be. Dữ liệu này có thể được thu thập và sử dụng theo nhiều cách khác nhau:

3.1 Dữ liệu và thông tin từ các tin nhắn hoặc nhận xét có thể truy cập tự do cho parierenbelgige.be, cũng như đối với người dùng khác.

3.2 Để duy trì, chứa và cho parierenbelgique.be, chúng tôi sử dụng các bên thứ ba. Là một phần của dịch vụ của họ và một cách hợp lý, họ sẽ phải truy cập dữ liệu cá nhân và thông tin liên quan đến người dùng pierrenbelgique.be. Vì lý do bảo mật, các bên thứ ba bị ràng buộc bởi bảo mật liên quan đến thông tin này.

3.3 Dữ liệu khác: Thông tin có thể truy cập cho các bên thứ ba có thể được sử dụng để phân tích, các biện pháp thống kê, tiếp thị hoặc tương quan của việc sử dụng điều hướng người dùng, cũng như để cải thiện nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp.

3.4 Tính hợp pháp và sự phù hợp: Chúng tôi hợp tác với các cơ quan tư pháp và các cơ quan chính phủ, tuân thủ khuôn khổ pháp lý. Trong trường hợp yêu cầu pháp lý, chúng tôi có thể cung cấp thông tin người dùng cho các cơ quan có thẩm quyền. Điều này bao gồm các trường hợp sau: Kiểm tra trách nhiệm, bảo vệ chống gian lận, các hoạt động bất hợp pháp hoặc lạm dụng, bảo vệ các cáo buộc do bên thứ ba ban hành, tiếp cận và bảo mật dịch vụ của chúng tôi, bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi, bảo vệ người dùng và quyền của họ.

3.5 Thay đổi tài sản: Trong trường hợp mua lại hoặc tổ chức lại, dữ liệu cá nhân sẽ được chuyển cho chủ sở hữu mới và ít nhất một bên thứ ba có thể truy cập vào nó. Một chính sách bảo mật mới sau đó phải được thiết lập, tuân thủ các quyền của bạn, bởi chủ sở hữu mới. Dữ liệu truyền có thể theo cách vật lý hoặc điện tử. Những thay đổi này cũng có thể liên tiếp để bắt giữ, việc bán một phần các hoạt động của chúng tôi hoặc có thể phá sản.

4. Quyền của bạn

Chúng tôi tôn trọng quyền của người dùng, chúng tôi cung cấp cho khách truy cập vào trang web parierenbelgique.be Truy cập hợp lý vào dữ liệu và thông tin được thu thập và lưu trữ khi duyệt trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Để khẳng định quyền truy cập của bạn vào thông tin này, hãy yêu cầu sửa đổi hoặc xóa của họ, hãy sử dụng trang "Liên hệ với chúng tôi".

Chúng tôi đảm bảo bạn truy cập vào dữ liệu của mình, ngoại trừ các thủ tục tố tụng pháp lý ngăn chặn nó. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi bất kỳ thất bại nào được ghi nhận cho các quyền hợp pháp của bạn hoặc liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu giới thiệu ở Bỉ.

Tất nhiên bạn có thể từ chối truyền đạt một số thông tin nhất định với parierenbelgique.be, nhưng trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập tất cả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi.

Nếu bạn muốn tránh thu thập dữ liệu của mình bằng Google Analytics, bạn có thể sử dụng mô -đun do Google cung cấp trên trang tiếp theo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

Các email chúng tôi gửi bao gồm chức năng "hủy đăng ký" cho phép bạn không còn nhận được tin nhắn thương mại từ chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu hủy đăng ký trong phần "Liên hệ với chúng tôi" trên trang web của chúng tôi. Mô tả này sẽ có hiệu lực trong vòng 10 ngày làm việc. Trong giai đoạn này, bạn vẫn có thể nhận được các email liên quan đến các dịch vụ được cung cấp bởi parierenbelgique.be.

5. Quan hệ với bên thứ ba

Một số liên kết, dịch vụ hoặc chức năng trên trang web của chúng tôi được cung cấp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung được cung cấp, dịch vụ hoặc thông tin liên quan đến các bên thứ ba này. Chỉ riêng bạn quyết định thông tin bạn muốn liên lạc với các bên thứ ba này, chúng tôi chỉ có thể cam kết bạn tìm hiểu trước khi sử dụng các dịch vụ này.

6. Bảo vệ thông tin

Chúng tôi tôn trọng các văn bản của Liên minh châu Âu liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin và dữ liệu cá nhân (GDPR). Trong trường hợp tranh chấp, đó là các văn bản hợp pháp và hợp lệ ở EU sẽ là đức tin.

7. Cookies

Parierenbelgique.be sử dụng cookie, CE, vì những lý do khác nhau:

7.1 Cookie thiết yếu cho phép bạn điều hướng giữa các phần khác nhau, để tận dụng dịch vụ kết nối an toàn của chúng tôi trong trường hợp mất số nhận dạng của bạn.

7.2 Điều hướng: Bằng cách cho phép chúng tôi đi theo đường dẫn người dùng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm điều hướng và tính trôi chảy của các lượt truy cập trên trang web của chúng tôi, cũng như để sửa bất kỳ lỗi nào.

7.3 Cookie chức năng cho phép bạn tìm thấy các tùy chọn ngôn ngữ và hiển thị của mình, cũng như kết nối với trang web của chúng tôi mà không phải nhập số nhận dạng của bạn một lần nữa với mỗi lần truy cập parierenbelgique.be.

7.4 Cookie cũng cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các ưu đãi quảng cáo và các sản phẩm được nhắm mục tiêu theo sở thích và sở thích của bạn.

8. Bảo vệ trẻ vị thành niên

Dịch vụ của chúng tôi chỉ dành cho người lớn. Chúng tôi từ chối quyền truy cập vào trang web của chúng tôi cho những người trẻ tuổi và không thu thập dữ liệu từ những người dưới 18 tuổi, ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt: Thủ tục tố tụng, với thỏa thuận của một gia sư hợp pháp hoặc phụ huynh.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, chúng tôi yêu cầu bạn dừng ngay lập tức bất kỳ hoạt động nào liên quan đến dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi. Nếu, với tư cách là cha mẹ hoặc gia sư hợp pháp, bạn nghi ngờ hành vi gian lận, xin vui lòng chỉ ra nó trên trang "Liên hệ với chúng tôi". Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp để xóa thông tin được thu thập tự động.

Dịch vụ của chúng tôi được dành riêng cho người lớn, chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi người dùng nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo xóa 100% dữ liệu được công bố.

9. An toàn

Chúng tôi phải tuân theo các quy tắc liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu và thông tin. Chúng tôi tuân thủ các quy tắc và nghĩa vụ pháp lý này, liên quan đến quản trị, quản lý kỹ thuật và bảo vệ dữ liệu dữ liệu và thông tin. Để dữ liệu được truyền được sửa đổi, phá hủy hoặc tiết lộ, chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa SSL.

Nếu không có hệ thống đáng tin cậy 100%, chúng tôi cam kết thiết lập tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin và dữ liệu của người dùng.

Nếu chúng tôi quan sát tổn thất hoặc trộm cắp dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với chính quyền, cũng như với bạn, để tìm một giải pháp pháp lý.

Nếu bạn nghi ngờ một chuyến bay hoặc thay đổi dữ liệu của bạn, hãy báo cáo cho chúng tôi thông qua phần "Liên hệ với chúng tôi".

10. Lưu trữ

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trong một khoảng thời gian giới hạn. Thông tin người dùng sẽ được lưu giữ trong thời gian cần thiết để thực hiện các dịch vụ được đề cập ở trên. Chúng tôi cũng sẽ phải giữ dữ liệu trong trường hợp yêu cầu pháp lý, trong trường hợp tranh chấp hoặc để xác minh rằng các điểm sau đã được tôn trọng.

10.1 Cài đặt an toàn: Bạn có thể thay đổi cài đặt an toàn và bảo mật của mình. Hãy nhớ rằng không có biện pháp an toàn nào có thể không thể sai lầm. Trong trường hợp vi phạm an toàn liên quan đến trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm.

10.2 Truyền dữ liệu: Các mức bảo mật có thể khác nhau tùy thuộc vào vị trí của các bên thứ ba. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu của các bên thứ ba. Chúng tôi đảm bảo mức bảo mật tối đa trong quá trình truyền dữ liệu, nhưng không thể đảm bảo lịch thi đấu world cup của đội tuyển việt nam bảo mật tuyệt đối.

11. Kiểm soát và sử dụng

Trong các điều khoản được đưa ra bởi Liên minh châu Âu GDPR (Quy định 2016/679), parierenbelgige.be là bộ điều khiển dữ liệu. Tất cả dữ liệu và thông tin cá nhân được thu thập sẽ được kiểm soát bởi pierrennebelgique.be, cũng đặt ra các điều kiện sử dụng thông tin này và dữ liệu này.

Ngoại trừ trong các trường hợp đặc biệt, parierenbelgique.be không kiểm soát việc sử dụng, lưu lịch thi đấu world cup của đội tuyển việt nam trữ hoặc thu thập dữ liệu được thực hiện bởi các bên thứ ba, ngay cả trong trường hợp sử dụng các dữ liệu này dưới tên của parierenbelgige.be hoặc liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho Người dùng bởi parierenbelgique.be.

12. Thay đổi và cập nhật

Những điều kiện này có thể được sửa đổi và cập nhật, để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý có thể hoặc để hỗ trợ sự phát triển của các dịch vụ và lịch thi đấu world cup của đội tuyển việt nam thực tiễn của chúng tôi. Để được thông báo về những phát triển mới nhất trong chính sách bảo mật của chúng tôi, nhưng cũng về các dịch vụ được cung cấp và quyền của bạn, chúng tôi mời bạn tham khảo trang này.

Nếu bạn tiếp tục truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn đảm bảo hiểu và chấp nhận tất cả các điều kiện chi tiết trên trang này.

13. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn lịch thi đấu world cup của đội tuyển việt nam có bất kỳ câu hỏi nào hoặc nếu bạn muốn thêm thông tin liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại Liên hệ với chúng tôi qua trang này.

Cập nhật cuối cùng: ngày 25 tháng 5 năm 2018

Các nhà cái hàng đầu
1. Hình ảnh BWIN120 € để kiểm tra trang N ° 1 ở Châu Âu Đặt cược
2. Hình ảnh ZE đặt cượcXếp hạng cao và nhiều lợi thế được cung cấp! Đặt cược
3. Hình ảnh Đặt cược mạngTận hưởng xếp hạng cao và một loạt các cược Đặt cược
Người đặt nhau của tháng
  • Nền tảng Công thái học
  • Hơn 25 môn thể thao
  • Một số thách thức sáng tạo